องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 [ 11 มิ.ย. 2558 ]70
182 ประชาสัมพันธ์ วาตภัย [ 10 มิ.ย. 2558 ]62
183 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สามห้ามสองให้ป้องกกันการจมน้ำจากอุทกภัย [ 2 มิ.ย. 2558 ]63
184 ประกาศเรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไข [ 4 พ.ค. 2558 ]23
185 ประชาสัมพันธ์โรคเอดส์ [ 16 ม.ค. 2558 ]249
186 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (จากตำบลจันอัด – ตำบลด่านคล้า) [ 5 ม.ค. 2558 ]223
187 โครงการออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ “ รับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ” ประจำปี ๒๕๕๘ [ 5 ม.ค. 2558 ]61
188 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (กลางบ้าน) ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 24 ธ.ค. 2557 ]58
189 ประชาสัมพันธ์อัตราค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 [ 24 พ.ย. 2557 ]58
190 โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี [ 20 พ.ย. 2557 ]62
191 ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ต้องเสียภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพื่อขอออกใบอนุญาตประกอบกิจการค้าประจำปี พ.ศ. 2558 [ 6 พ.ย. 2557 ]65
192 ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัยพ์สินที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ประจำปี 2558 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ [ 6 พ.ย. 2557 ]59
193 กำหนดการยื่นแบบ การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประเภทต่าง ๆ ประจำปี 2558 [ 6 พ.ย. 2557 ]63
194 ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 4 พ.ย. 2557 ]67
195 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือน ตุลาคม 2557 [ 3 พ.ย. 2557 ]62
196 ขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 31 ต.ค. 2557 ]68
197 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน [ 22 ต.ค. 2557 ]33
198 ประกาศเรื่องรับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 13 ต.ค. 2557 ]26
199 เรื่องประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560) [ 10 ต.ค. 2557 ]67
200 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 7 ต.ค. 2557 ]66
201 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ประจำปี พ.ศ.2558-พ.ศ.2559 [ 3 ต.ค. 2557 ]63
202 การให้บริการในวันหยุดราชการและนอกเวลาทำการ [ 3 ต.ค. 2557 ]66
203 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำเดือน กันยายน 2557 [ 1 ต.ค. 2557 ]70
204 ประกาศเรื่องกำหนดโครงสร้างและการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด [ 30 ก.ย. 2557 ]69
205 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ 29 ก.ย. 2557 ]58
206 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 [ 10 ก.ย. 2557 ]59
207 วิธีป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน [ 28 ส.ค. 2557 ]67
208 สวัสดิการต่างพนักงานจ้าง-ข้าราชการ [ 26 ส.ค. 2557 ]58
209 รายงานต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง [ 26 ส.ค. 2557 ]69
210 ระเบียบแนวทางการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ อปท. [ 25 ส.ค. 2557 ]31
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10