องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศขอเพิ่มเติมคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คันด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

    รายละเอียดข่าว

 
 
 
 

 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

เรื่อง   ขอเพิ่มเติมคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุกขยะ  ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ  แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน
  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
---------------------------------------
                    ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  ได้ดำเนินการประกาศจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  ตามประกาศลงวันที่ 17  กรกฎาคม  2558 นั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด  ขอเพิ่มเติมคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ดังนี้ คือ:- มีประมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี เพื่อให้การจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
                   
                     จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
 
     ประกาศ    ณ  วันที่   22     เดือน   กรกฎาคม   พ.ศ.  2558
 
 
                                                            (ลงชื่อ)
   (  นายเสริม  แสนทวีสุข  )
                                                                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด


    เอกสารประกอบ ประกาศขอเพิ่มเติมคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คันด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ก.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.จันอัด