องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์รายงานงบทรัพย์สินและรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2554

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานงบทรัพย์สินและรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2554
********************
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ได้จัดทำงบทรัพย์สินและรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2554 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 ข้อ 148 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลปิดประกาศรายงานดังกล่าว ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ พร้อมกับส่งสำเนารายงานผ่านอำเภอไปยังสำนักงานตรวจเงินแผ่น นั้น 
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย งานพัสดุ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด จึงประชาสัมพันธ์รายงานงบทรัพย์สินและรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2554 ให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2554


(ลงชื่อ) 
(เกษม กาบกลาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์รายงานงบทรัพย์สินและรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2554
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ธ.ค. 2554
    ผู้ลงข่าว : อบต.จันอัด