องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียน / วัสดุการศึกษา / ครุภัณฑ์การศึกษา

    รายละเอียดข่าว

          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียน / วัสดุการศึกษา / ครุภัณฑ์การศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด  บ้านใหม่ ตำบลจันอัด  จำนวน  70  รายการ  ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้  เป็นเงิน  137,700.00 บาท  (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกล่าว และต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ที่ทิ้งงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
                    กำหนดยื่นซองสอบราคา     ตั้งแต่  วันที่  25  มีนาคม  2557   ถึง  วันที่  3  เมษายน  2557  และวันที่ 8 เมษายน  2557  ระหว่างเวลา 08.30   น.  ถึง   16.30   น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด  และยื่นซองสอบราคา  ในวันที่ 4 เมษายน  2557  ระหว่างเวลา  08.30 น. ถึง 16.30 น.  ณ   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  10  เมษายน   2557   ตั้งแต่เวลา  11.00  น.  เป็นต้นไป
 
                    ผู้ที่สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา  ในราคา ชุดละ   300.-   บาท  ได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด  อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  ระหว่างวันที่   25  มีนาคม  2557   ถึง วันที่   8  เมษายน 2557   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   0-4497-4040  ในวัน   และเวลาราชการ
 
                              ประกาศ  ณ  วันที่    25    เดือน   มีนาคม  พ.ศ.  2557    เอกสารประกอบ ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียน / วัสดุการศึกษา / ครุภัณฑ์การศึกษา
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 542
    ผู้ลงข่าว : อบต.จันอัด