องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการดำเนินงานประจำปี
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
คู่มือสำหรับประชาชน
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
รายงานผลการดำเนินงาน
คู่มือรับเรื่องราวร้องทุกข์
แผนปฏิบัติการ
จำนวนประชากรตำบลจันอัด
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)

ติดต่อ - สอบถาม
 
 
  ชื่อ + นายเสริม  แสนทวีสุข
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +  admin@janaud.go.th
 
  ชื่อ + นายวาทิต รอดวินิจ
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +   admin@janaud.go.th
 
 
  ชื่อ + พันจ่าเอกชลธิศ  จีนหลำ
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักงานปลัด
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +   admin@janaud.go.th
 
  ชื่อ + นางนุสรารัตน์ สุวรรณะคำ
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +   admin@janaud.go.th
 
  ชื่อ +
นายกิตตินันท์ ศุภพล
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +   admin@janaud.go.th
 
  ชื่อ +
นางสาวกฤตชญา  หันกลาง
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ +  
  อีเมล์ +   admin@janaud.go.th