องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มอบอำนาจขององค์การบริหารส่วนตำบลให้รองค์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 20 ก.ย. 2564 ]0
2 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด [ 3 ก.ย. 2564 ]10
3 แผนผังขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ on hand [ 28 มิ.ย. 2564 ]40
4 แบบสำรวจความพร้อมของผู้ปกครองในการใช้เครื่องมือ / สื่อออนไลน์ [ 25 มิ.ย. 2564 ]33
5 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 พ.ค. 2564 ]12
6 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการย้ายภูมิลำเนาของผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพ [ 19 เม.ย. 2564 ]15
7 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่อง รับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อคัดเลือกเป็นคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลจันอัด [ 8 มี.ค. 2564 ]27
8 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ประจำสำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของอบต.จันอัด [ 18 ก.พ. 2564 ]3
9 วิธีป้องกันเพลิงไหม้รับมือได้ทัน [ 10 ก.พ. 2564 ]3
10 แนะป้องกันเพลิงไหม้ในเทศกาลตรุษจีน [ 10 ก.พ. 2564 ]31
11 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น ช่วงเทศกาลตรุษจีน [ 3 ก.พ. 2564 ]40
12 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการใช้น้ำอย่างประหยัด [ 22 ม.ค. 2564 ]45
13 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เป็นการทั่วไปเฉพาะการจัดเก็บในปี พ.ศ.2564 [ 22 ม.ค. 2564 ]43
14 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง ผลการรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 29 ธ.ค. 2563 ]15
15 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 25 ธ.ค. 2563 ]14
16 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือเหตุสาธารณภัย(อุทกภัย) [ 8 ธ.ค. 2563 ]11
17 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง การใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 [ 30 พ.ย. 2563 ]0
18 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของอบต.จันอัด [ 24 พ.ย. 2563 ]29
19 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง ถอดถอนรายชื่อผู้ที่ขาดคุณสมบัติและระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 20 ต.ค. 2563 ]25
20 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ.2563 [ 19 ต.ค. 2563 ]27
21 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 9 ต.ค. 2563 ]27
22 โครงการยกย่องยุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม แระจำปี 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]9
23 ข้อบังคับอบต.จันอัด ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]1
24 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 2 ต.ค. 2563 ]1
25 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด [ 2 ต.ค. 2563 ]32
26 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 2 ต.ค. 2563 ]1
27 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง นโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม [ 2 ต.ค. 2563 ]1
28 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 2 ต.ค. 2563 ]1
29 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างอบต.จันอัด [ 2 ต.ค. 2563 ]1
30 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]28
 
หน้า 1|2|3|4|5|6