องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ITA 2563
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการดำเนินงานประจำปี
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
คู่มือสำหรับประชาชน
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
รายงานผลการดำเนินงาน
คู่มือรับเรื่องราวร้องทุกข์
แผนปฏิบัติการ
จำนวนประชากรตำบลจันอัด
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบลจำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2553

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  กิจกรรมโครงการ Big cleaning Day ประจำปี 2563 ณ บริเวณพื้นที่สาธารณะ(แหล่งน้ำบริเวณจุดผลิตประปา บ้า...
       เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัดจัดกิจกรรมโครงการ Big cleaning Day ประจำปี 2563 ณ บริเวณพื้นที่สาธารณะ(แหล่งน้ำบริเวณจุดผลิตประปา บ้านด่านติง ตำบลจันอัด
 
  กิจกรรมโครงการ Big cleaning Day ประจำปี 2563 ณ บ...
   เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วน...
  กิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนั...
  กิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำ...
  ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กา...
  ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/256...
  ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ...
  กิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้อ...
  กิจกรรมโครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชนตำบลจันอัด ...
  กิจกรรมกีฬาหรรษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด ประ...

   
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม