องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ITA 2563
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ITA 2564
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
อำนาจหน้าที่
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
งานการเจ้าที่
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการดำเนินงานประจำปี
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
คู่มือสำหรับประชาชน
งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี 2558
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
รายงานผลการดำเนินงาน
คู่มือรับเรื่องราวร้องทุกข์
แผนปฏิบัติการ
จำนวนประชากรตำบลจันอัด
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงายของหน่วยงานภาครัฐ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ(ITA)
คู่มือการบริหารความเสี่ยง
การจัดองค์ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล
รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริการ
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบลจำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2553

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai


  องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด จัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ. สมัยที่3 ครั้งที่2/2564
       เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด จัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ. สมัยที่3 ครั้งที่2/2564. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด จัดประชุมสภาฯ สมัยสาม...
  องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด จัดประชุมสภาฯ สมัยสาม...
  องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ออกมอบถุงยังชีพแก่ผู้...
   เมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลจั...
  องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด จัดตั้งศูนย์กักกันตัว...
   องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด จัดกิจกรรมโครงการรณรง...
  องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัดจัดกิจกรรมโครงการสัตว์ป...
  โครงการฝึกอบรมและฝึกการแปรรูปอาหาร
  โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2...
  โครงการให้ความรู้ด้านกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....

   
ความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต. จันอัด
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุง