องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
31 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอบต.จันอัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]36
32 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างธนาคารนำ้ใต้ดินแบบปิด หลังวัดบ้านเหล่า หมู่ที่ 3 บ้านเหล่า ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 14 ก.ย. 2563 ]41
33 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง การแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ก.ย. 2563 ]39
34 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่องขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]14
35 ประชาสัมพันธ์การทอเสื่อ กลุ่มทอเสื่อ หมู่ที่ 1 [ 11 ส.ค. 2563 ]9
36 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 11 ส.ค. 2563 ]9
37 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด (วิธีสัมภาษณ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 10 ส.ค. 2563 ]17
38 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง เปลี่ยนแปลงการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่มีความประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 5 ส.ค. 2563 ]33
39 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่มีความประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 4 ส.ค. 2563 ]46
40 ประชาสัมพันธ์การเลี้ยงปลาเพื่อจำหน่ายของกลุ่มลี้ยงปลา หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 9 ก.ค. 2563 ]9
41 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการออกให้บริการรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 29 มิ.ย. 2563 ]8
42 ประกาศอบต.จันอัด เรื่องยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (รอบที่ 2) [ 22 มิ.ย. 2563 ]11
43 ประชาสัมพันธ์ จากองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับยาและสารเสพติด [ 18 มิ.ย. 2563 ]19
44 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง การทบทวนสิทธิ์ขอรับความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในพื้นที่อบต.จันอัด [ 16 มิ.ย. 2563 ]57
45 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) [ 15 มิ.ย. 2563 ]4
46 ประชาสัมพันธ์การทิ้งหน้ากากอนามัย อบต.จันอัด [ 26 พ.ค. 2563 ]45
47 ประชาสัมพันธ์การทิ้งหน้ากากอนามัยและหน้ากากผ้าอย่างถูกวิธี [ 22 พ.ค. 2563 ]210
48 ประกาศเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โอนครั้งที่ 3และ4/2563 [ 22 พ.ค. 2563 ]3
49 ประกาศเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 [ 22 พ.ค. 2563 ]4
50 ประชาสัมพันให้ความรู้แก่ประชาชนในการเลือกซื้อสินค้า [ 12 พ.ค. 2563 ]10
51 ประชาสัมพันธ์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน [ 10 พ.ค. 2563 ]13
52 ประกาศเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โอนครั้งที่ 6/2563 [ 29 เม.ย. 2563 ]44
53 ข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [ 9 เม.ย. 2563 ]13
54 ข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านภาษาและวรรณกรรม [ 9 เม.ย. 2563 ]13
55 ข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านศิลปกรรม [ 9 เม.ย. 2563 ]15
56 ข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม [ 9 เม.ย. 2563 ]14
57 ข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการแพทย์ไทย การนวดแผนไทย [ 9 เม.ย. 2563 ]7
58 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [ 7 เม.ย. 2563 ]10
59 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี 2563 วันที่ลงข่าว 3 เมษายน 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]16
60 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จาก เว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]11
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12