องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
91 ประกาศเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โอนครั้งที่ 10/2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]18
92 ประกาศเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โอนครั้งที่ 9/2562 [ 28 พ.ค. 2562 ]104
93 ประกาศเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โอนครั้งที่ 8/2562 [ 21 พ.ค. 2562 ]13
94 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 16 พ.ค. 2562 ]13
95 ประชาสัมพันธ์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน [ 15 พ.ค. 2562 ]11
96 ประกาศ อบต. เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 3 พ.ค. 2562 ]12
97 ประกาศเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โอนครั้งที่ 7/2562 [ 10 เม.ย. 2562 ]14
98 ประกาศเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โอนครั้งที่ 6/2562 [ 25 มี.ค. 2562 ]96
99 ข้อมูลด้านกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด [ 15 มี.ค. 2562 ]12
100 ข้อมูลด้านกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด [ 15 มี.ค. 2562 ]12
101 ประกาศเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โอนครั้งที่ 5/2562 [ 6 มี.ค. 2562 ]15
102 ประชาสัมพันธเชิญชวนประชาชนตำบลจันอัด เรื่องให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย [ 1 มี.ค. 2562 ]14
103 ประชาสัมพันธ์เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โอนครั้งที่ 4/2562 [ 28 ก.พ. 2562 ]17
104 ประกาศเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โอนครั้งที่ 3/2562 [ 6 ก.พ. 2562 ]99
105 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 4 ก.พ. 2562 ]37
106 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริต [ 28 ม.ค. 2562 ]37
107 ประกาศอบต.จันอัด เรื่องมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในการเผยแพร่ ข้อมูลต่อสาธารณะ (เวปไซด์หน่วยงาน) [ 21 ม.ค. 2562 ]38
108 ประกาศอบตงจันอัด เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ และพนักงานส่วนตำบลอบต.จันอัด [ 10 ม.ค. 2562 ]37
109 ประกาศเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โอนครั้งที่ 2/2562 [ 4 ม.ค. 2562 ]102
110 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม วันที่ลงข่าว 27 ธ.ค. 256 [ 27 ธ.ค. 2561 ]16
111 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 10 ธ.ค. 2561 ]37
112 ประชาสัมพันธ์จากอบต.จันอัด ได้ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนสายท่าเชิงมา ช่วงเหมืองทุ่งแห้ว และสายซอยลุงน้อมถึงเหมืองทุ่งหินเรียบร้อยแล้ว [ 29 พ.ย. 2561 ]129
113 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 ต.ค. 2561 ]13
114 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 18 ต.ค. 2561 ]113
115 ประกาศอบต.จันอัด เรื่องการใช้แผนปฏิบัติการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 17 ต.ค. 2561 ]13
116 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่ออบต.จันอัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 16 ต.ค. 2561 ]109
117 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจจองผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 16 ต.ค. 2561 ]22
118 สถิติการร้องเรียน/ร้องทุกข์/การทุจริต [ 12 ต.ค. 2561 ]13
119 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตตำบลจันอัด จังหวัดนครราชสีมา อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2562 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนั [ 2 ต.ค. 2561 ]6
120 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย [ 2 ต.ค. 2561 ]7
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12