องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
151 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน [ 1 ก.พ. 2559 ]64
152 ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ต้องเสียภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพื่อขอออกใบอนุญาตประกอบกิจการค้าประจำปี พ.ศ. 2559 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ [ 6 พ.ย. 2558 ]62
153 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ ขององค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด พ.ศ. 2559 - 2560 [ 3 พ.ย. 2558 ]61
154 ประกาศอบต.จันอัด มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตำบได้รับเงินเดือนพ.ศ. ๒๕๕๙ [ 2 พ.ย. 2558 ]72
155 หารือคุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตการศึกษาเป็นสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบริหาร [ 28 ต.ค. 2558 ]75
156 มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่งและมาตรฐานของตำแหน่ง [ 27 ต.ค. 2558 ]73
157 ประกาศเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 26 ต.ค. 2558 ]248
158 ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 26 ต.ค. 2558 ]60
159 ประกาศการขึ้นทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 26 ต.ค. 2558 ]67
160 ประกาศอบต.จันอัด เรื่องใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 20 ต.ค. 2558 ]44
161 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ [ 16 ต.ค. 2558 ]62
162 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 12 ต.ค. 2558 ]51
163 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนม. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง [ 9 ต.ค. 2558 ]246
164 เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 5 ต.ค. 2558 ]228
165 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง กำหนดวันจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 2 ต.ค. 2558 ]28
166 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องแผนบริการจัดการน้ำจังหวัดนครราชสีมา [ 2 ต.ค. 2558 ]241
167 ประกาศอบต.จันอัด เรื่องโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 16 ก.ย. 2558 ]253
168 ข้อบัญญัติอบต.จันอัด ว่าด้วยเรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2553 [ 7 ก.ย. 2558 ]290
169 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพประจำปี 2558 [ 19 ส.ค. 2558 ]24
170 การขึ้นบัญชีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อให้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ [ 18 ส.ค. 2558 ]21
171 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของอบต.จันอัด 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 [ 14 ส.ค. 2558 ]27
172 ประชาสัมพันธ์เรื่องจุลินทรีย์ [ 24 ก.ค. 2558 ]25
173 ประกาศขอเพิ่มเติมคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คันด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) [ 22 ก.ค. 2558 ]29
174 คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน [ 20 ก.ค. 2558 ]250
175 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สารเคมีอันตรายใกล้ตัว [ 14 ก.ค. 2558 ]60
176 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกลางบ้าน (หน้าวัดสำโรง) หมู่ที่ 1 บ้านสำโรง ตำบลจันอัด [ 8 ก.ค. 2558 ]72
177 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 22 มิ.ย. 2558 ]22
178 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 22 มิ.ย. 2558 ]58
179 องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 [ 12 มิ.ย. 2558 ]86
180 องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2559-2561 [ 11 มิ.ย. 2558 ]64
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10