องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 12 มิ.ย. 2557 ]46
242 เรื่อง นโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม [ 12 มิ.ย. 2557 ]46
243 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง พ.ศ. 2557 ขององค์การบริหารส่วนคตำบลจันอัด [ 12 มิ.ย. 2557 ]53
244 ระเบียบข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการฝ่ายสภา [ 12 มิ.ย. 2557 ]50
245 ระเบียบข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการฝ่ายบริหาร [ 12 มิ.ย. 2557 ]49
246 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ (ข้าราชการหรือพนักงาน)ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด [ 12 มิ.ย. 2557 ]53
247 อัคคีภัยป้องกันได้ ต้องใส่ใจไม่ประมาท [ 11 มิ.ย. 2557 ]46
248 ประชาสัมพันธ์จุลินทรีย์น้ำ [ 20 พ.ค. 2557 ]42
249 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. + รางระบายน้ำ คสล. บ้านสำโรง หมู่ที่ 1 ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [ 19 มี.ค. 2557 ]20
250 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง [ 19 มี.ค. 2557 ]28
251 ความรู้ใช้ยาในผู้สูงอายุ [ 12 มี.ค. 2557 ]226
252 โครงการออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ “ รับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ” ประจำปี ๒๕๕๗ [ 3 มี.ค. 2557 ]51
253 การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2557และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี ของปีถัดไป [ 26 ก.พ. 2557 ]45
254 การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2557และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี ของปีถัดไป [ 26 ก.พ. 2557 ]45
255 การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2557และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี ของปีถัดไป [ 26 ก.พ. 2557 ]44
256 ประกาศสอบราคาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.จันอัด [ 29 ต.ค. 2556 ]237
257 ประกาศ เรื่อง ใช้แผนปฏิบัติการลดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ตามภารกิจหน้าที่ที่รับผิดชอบทุกกระบวนงานภายในปี 2556 [ 1 ต.ค. 2556 ]43
258 แผนต่อเนื่อง [ 1 ต.ค. 2556 ]51
259 ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินคลุก สายกลางบ้าน - สาลา บ้านสำโรง หมู่ที่ 1 [ 28 มิ.ย. 2556 ]44
260 ประกาศสอบราคาโครงการถนน คสล. สายรุ่งอรุณ บ้านด่านติง หมู่ที่ 5 [ 28 มิ.ย. 2556 ]43
261 ประกาศแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-25559 [ 14 มิ.ย. 2556 ]51
262 ประกาศ เรื่อง แจ้งการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ [ 17 ม.ค. 2556 ]24
263 ประกาศ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนการงานบริการตามภารกิจหน้าที่ ประจำปี 2556 [ 1 ต.ค. 2555 ]43
264 ประกาศ การกำหนดมาตรการจูงใจให้ผู้สียภาษีมาชำระภาษีของอบต.จันอัด ประจำปี 2556 [ 1 ต.ค. 2555 ]47
265 ประกาศ เรื่อง กำหนดการยื่นแบบ ,การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประเภทต่าง ๆ ประจำปี 2556 [ 1 ต.ค. 2555 ]44
266 ประกาศ เรื่อง ให้ผู้รับประเมินฯ อันต้องเสียภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เพื่อขออกใบอนุญาตประกอบกิจการค้าประจำปี 2556 ไปรับแบบพิมพ์ [ 1 ต.ค. 2555 ]42
267 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของกระบวนงานบริการตามภารกิจหน้าที่ที่รับผิดชอบทุกกระบวนงาน ประจำปี 2555 [ 13 ก.ย. 2555 ]48
268 ประกาศ เรื่อง ใช้แผนปฏิบัติการจัดเก็บรายได้ ของ อบต.จันอัด ประจำปี 2555-2556 [ 3 ก.ย. 2555 ]64
269 ประกาศแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2556-2558 [ 13 มิ.ย. 2555 ]51
270 แจ้งกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีประจำปี 2555 และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป [ 15 ก.พ. 2555 ]46
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10