องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 305 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่อง ประกาศใช้แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และมลพิษทางอากาศด้านฝุ่นละอองขนาดเล็ก ประจำปี 2565 [ 14 ก.พ. 2565 ]72
22 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่อง ประกาศใช้แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจำปี 2565 [ 14 ก.พ. 2565 ]65
23 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่อง ประกาศใช้แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ประจำปี 2565 [ 14 ก.พ. 2565 ]70
24 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่อง ประกาศใช้แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ประจำปี 2565 [ 14 ก.พ. 2565 ]71
25 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่อง ประกาศใช้แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2565 [ 14 ก.พ. 2565 ]70
26 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่อง ประกาศกำหนดการชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]55
27 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่อง ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 ประจำปี 2565 [ 2 ก.พ. 2565 ]57
28 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่อง ประกาศกฎหมายกรณีผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 2 ก.พ. 2565 ]58
29 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่อง ประชาสัมพันธ์พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 [ 24 ม.ค. 2565 ]72
30 ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด [ 12 ม.ค. 2565 ]109
31 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขต อบต.จันอัด ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]84
32 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่อง ราคาประเมินทรัพย์สินของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) [ 1 พ.ย. 2564 ]74
33 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]112
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง รับลงทะเบียนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้อโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 [ 1 พ.ย. 2564 ]110
35 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง ให้เจ้าของรถเกี่ยวข้าวยื่นแบบเพื่อเสียภาษีรถเกี่ยวข้าว ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]115
36 ประกาศอำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.จันอัด เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ต.ค. 2564 ]162
37 ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำ อบต.จันอัด เรื่อง จำนวนประกาศและป้ายหาเสียงเลือกตั้งสถานที่เลือกตั้งปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.จันอัด หรือ นายก อบต.จันอัด [ 6 ต.ค. 2564 ]138
38 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน และผู้สูงอายุที่จะมีอายุ ครบ 60 ปี บริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 ต.ค. 2564 ]122
39 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธฺ์การประเมินสมรรถนะเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 1 ต.ค. 2564 ]125
40 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง กำหนดปริมาณนำ้มันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย และเกณฑ์การใช้นำ้มันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]76
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16