องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.janaud.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 305 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง การแสดงตนเพื่อยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ก.ย. 2563 ]140
62 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่องขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]106
63 ประชาสัมพันธ์การทอเสื่อ กลุ่มทอเสื่อ หมู่ที่ 1 [ 11 ส.ค. 2563 ]103
64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น [ 11 ส.ค. 2563 ]100
65 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด (วิธีสัมภาษณ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 10 ส.ค. 2563 ]102
66 ประกาศอบต.จันอัด เรื่องยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ได้รับความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคเชื้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (รอบที่ 2) [ 22 มิ.ย. 2563 ]100
67 ประกาศ อบต.จันอัด เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) [ 15 มิ.ย. 2563 ]93
68 ประกาศเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โอนครั้งที่ 3และ4/2563 [ 22 พ.ค. 2563 ]92
69 ประกาศเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 [ 22 พ.ค. 2563 ]92
70 ประชาสัมพันให้ความรู้แก่ประชาชนในการเลือกซื้อสินค้า [ 12 พ.ค. 2563 ]99
71 ประชาสัมพันธ์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน [ 10 พ.ค. 2563 ]103
72 ข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [ 9 เม.ย. 2563 ]110
73 ข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านศิลปกรรม [ 9 เม.ย. 2563 ]105
74 ข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม [ 9 เม.ย. 2563 ]100
75 ข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการแพทย์ไทย การนวดแผนไทย [ 9 เม.ย. 2563 ]109
76 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [ 7 เม.ย. 2563 ]108
77 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี 2563 วันที่ลงข่าว 3 เมษายน 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]113
78 ประกาศอบต.จันอัด เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จาก เว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]99
79 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 29 ต.ค. 2562 ]102
80 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด เรื่อง กำหนดปริมาณนำ้มันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย และเกณฑ์การใช้นำ้มันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]56
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16